Managementul Programelor

Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate în perioada de programare 2007‐2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat: reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Programul Educatie si Ocupare

Oportunitati viitoare

EDUCATIE

 • îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;
 • prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile/dezavantajate;
 • ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările necesare și furnizarea de echipamente specifice;
 • sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și eficace

Ocupare

 • integrarea tinerilor pe piața muncii;
 • asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor;
 • dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale;
 • dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de monitorizare a politicilor active de ocupare;
 • dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora;
 • asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii active;
 • creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților.

Access

Prioritatea 4 – Antreprenoriat și economie socială

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • FSE+ 330 milioane euro
 • Contribuţie naţională 65,7 milioane euro

Obiectiv specific:

 • Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale.

Tipuri de activități eligibile:

 • Instrumente și structuri colaborative/ participative, cu rol în sensibilizarea și promovarea economiei sociale și a antreprenoriatului;
 • Scheme antreprenoriat (Start-up IMM și întreprinderi sociale);
 • Sprijin economie socială (dezvoltare /inovare /scalare/extindere de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție);
 • Ocuparea în întreprinderi sociale de inserție.

Beneficiari eligibili:

Parteneri sociali, Antreprenori, manageri, personal angajat, Administratori de grant, Entități din economia socială /Persoane vulnerabile, ONG-uri.

Apeluri

Măsura 7.e.4. Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii
Ghid: „ STAGII STUDENȚI“

Oportunitati Inteligenta Artificiala

Studenții interesați de viitorul tehnologiei ar trebui să îmbrățișeze studiul inteligenței artificiale, cultivându-și competențele în programare, analiza datelor și gândirea critică, pentru a deveni pionieri ai inovațiilor care vor modela lumea de mâine.

Pentru a fi bine pregătiți pentru integrarea inteligenței artificiale (AI) în locurile de muncă ale viitorului, studenții ar trebui să dezvolte următoarele cinci competențe esențiale

 • Cunoașterea Interdisciplinară
 • Analiza Critică a Datelor
 • Competențe în Politici Tehnologice
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Competente

 • Comunicare și Advocacy
 • Leadership și Managementul Schimbării

“In curand cursuri de integrare a Inteligentei Artificiale prin PEO.”

PEO

Fonduri Europene

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.